Priser og salærberegning

Vårt salær for arbeid med den enkelte sak beregnes etter medgått tid, og i utgangspunktet etter faste satser. Ved endelig fastsettelse av salær vil vi i tillegg utøve skjønn, hvor vi tar hensyn til oppdragets kompeksitet, fagområde og resultat. Effektivitetsnivå og utøvende advokat spesialkompetanse vil også spille inn ved den endelige salærfastsettelse. Timepris vil fremgå av den enkelte oppdragsbekreftelse.

I tillegg til timepris vil det standardmessig bli lagt på fakturaen for dekning av porto, telefon o.l. Eventuelle reiseutgifter og gebyrer vil også bli belastet.

Fakturering skjer løpende, vanligvis månedlig. Dette vurderes av den ansvarlige advokat i hvert enkelt tilfelle. Denne vil også vurdere behovet for innbetaling av salærforskudd.

Det vil i enkelte saker være mulig å avtale fast pris med oppdragsansvarlig advokat, også fast pris for løpende oppdrag.

Våre timepriser

Partner: kr.1300 - kr. 2.800 + 25 % mva kr. 1625 - kr. 3500
Fast advokat: kr.1100 - kr. 2.400 + 25 % mva kr. 1375 - kr. 3000

Faste forhåndspriser

For noen type av oppdrag kan vi tilby faste forhåndspriser. Dette gjelder;

  • Ektepakt/særeie kr. 3.200,- +25% mva kr. 4.000,-
  • Testamenter og samlivsavtaler kr. 4.000,- +25%mva kr. 5.000,-
  • Gjelsbrev/pantstillelser kr. 2.000,- +25%mva kr. 2.500,-

Som nevnt er det mulig å avtale fast pris også i andre tilfeller. Ovennevnte priser forutsetter at oppdragene ikke er spesielt kompliserte, og at alle nødvendige opplysninger er greit tilgjengelige.

Rettshjelpsforsikring

I de fleste private skadeforsikringer; bil, hus, hytte, inngår en rettshjelpsdekning. Vilkårene kan variere noe mellom forsikringsselskapene. Vi gir deg råd om dette.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Advokatfirmaet Erland, Verling & CO DA

Sist endret: 17.12.20

Fri rettshjelp og straffesaker

I straffesaker betales tiltaltes advokat som regel av det offentlige, etter offentlig fastsatte satser. Den samme oppgjørsform benyttes om det innvilges fri rettshjelp eller fritt rettsråd. Det er fastsatt strenge inntektsbegrensninger for å få fri rettshjelp, og vi kan hjelpe deg med å finne ut om ditt oppdrag omfattes av ordningene.

Førstegangskonsultasjon

Vi tilbyr fast salær for førstegangskonsultasjon med inntil en halv times varighet. Ordningen tar sikte på å gi private anledning til en kort førstegangsrådgivning hos advokat, uten at det skal herske usikkerhet om hva dette vil koste. Førstegangssalæret utgjør i dag kr. 240,- med tillegg av mva, totalt kr. 300,- Varer konsultasjonen mer enn en halv time, og inntil en time, er salæret kr. 400,- med tillegg av mva, totalt kr. 500,- Deretter beregnes salær etter vanlige satser. Disse prisene gjelder kunder som ikke har vært i kontakt med vårt firma tidligere.

Domstolbehandling av saker

Dersom en sak innebærer en rettssak for domstolene, vil dette innebære ekstra omkostninger. Det er knyttet til dels store gebyromkostninger som skal betales til domstolen, og i tillegg vil slik behandling alltid innebære ekstra arbeid til forberedelse og gjennomføring.

Taper man en sak, vil hovedregelen være at man også må dekke motpartens omkostninger knyttet til saken.

Alle disse forholdene vil bli grundig gjennomgått med deg før det tas stilling til om en sak skal bringes inn for domstolen.

Etiske regler, klageordning

Alle advokater i Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA er bundet av Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk", som også er nedfelt i Advokatforskriften kap. 12. Du finner disse ved å klikke på linken nedenfor:

Regler for god advokatskikk

Det er etablert en klageordning for kunder og andre som mener å ha innsigelser mot en advokats tjenester, eller annet. Ved å klikke på linken nedenfor, får du nærmere opplysninger om klageordningen - disiplinærordningen - samt vilkårene for å benytte den.

Opplysning om disiplinærordningen

Oppdragsvilkår

Last ned våre Alminnelige forretningsvilkår.

Comments are closed.